Arbeidshelseundersøkelser av pasienter i Norge

Resultater

I perioden 2010-2015 mottok avdelingene totalt 9 885 pasienthenvisninger. Av disse ble 997 forespørsler avslått fordi det ble vurdert at en bedriftshelsevurdering ikke var relevant eller ikke ga ny informasjon, mens 113 pasienter ikke møtte til planlagt undersøkelse. Totalt ble det registrert 8 775 pasientundersøkelser. Beskrivende data er presentert i tabell 1 og 2.

Tabell 1

Pasienter vurdert i bedriftshelsetjenesten i Norge i 2010-2015 (N = 8 775)

Variabel

Antall

Andel (%)

Kjønn

Mann

6.599

75

Kvinner

2.128

24

Ikke angitt

48

< 1

år gammel)

<30

631

7

30-49

2.613

30

50-69

4.609

53

≥70

892

ti

Ikke angitt

30

< 1

Henvisningsbyrå

Bedriftslege

817

9

Allmennlege

2.649

30

Privat spesialist

323

4

Sykehus

1.330

15

NIV

3.305

38

Annen

275

3

Ikke angitt

76

< 1

Sosiale fordeler

Sykepenger (hel/delvis)

1.408

16

Rehabilitering/yrkesrettet attføring/arbeidsvurdering

903

ti

Uføretrygd (hel/delvis)

1.166

1. 3

Tilknytning til arbeid

Sannsynlig

3.574

41

Mulig

2.060

23

Usannsynlig/usannsynlig

2.809

32

Ikke angitt

331

4

Avdeling

Tromsø

795

9

Trondheim

1645

19

Bergen

2.227

25

Telemark

1.762

20

Oslo

1.950

22

STAMI

396

5

Tabell 2

Eksponeringsfaktorer og sykdom hos pasienter vurdert i bedriftshelsetjenesten i Norge i løpet av 2010-2015 (N = 8 775)

Variabel

Frekvens

Andel (%)

Mest vanlige sektorer

Produksjon og gruvedrift

2.613

30

Bygg og Anlegg

1.439

16

Helse- og sosialtjenester

785

9

Detaljhandel

791

9

Transport og lagring

665

8

Olje- og gassutvinning

443

5

De vanligste eksponeringsfaktorene

Irritanter/allergener

1.585

18

Løsemidler

1.326

15

Giftige gasser/røyk

1.113

1. 3

Asbest

1061

12

Annet uorganisk støv (ingen asbest)

697

8

Utvalgte diagnoser

Astma

1.366

16

KOLS

902

ti

Lungekreft

1.119

1. 3

giftig encefalopati

275

3

Kontakteksem

268

3

Flertallet av de vurderte var menn (n=6 599, 75 %) og de fleste var i aldersgruppen 50-69 (n=4 609, 52 %). Den vanligste henvisende instansen var NAV (n = 3 305, 38 %). Antall henviste pasienter økte jevnt fra 2010 (n = 1 389) til 2015 (n = 1 678). Den største pasientgruppen ble evaluert i Bergen (n = 2227, 25 %) og den minste ved STAMI (n = 396, 5 %). Andelen vurderinger som konkluderte med en sannsynlig arbeidsforbindelse holdt seg stabil på rundt 40 %. Når det gjelder sosiale ytelser, var det totalt 16 % som mottok sykepenger, 10 % mottok arbeidsavklaringspenger og 13 % mottok uføretrygd på tidspunktet for gjennomgangen.

Av registerets 12 bransjekategorier var produksjon og gruvedrift de vanligste (n=2 613, 30 %). Arbeid i olje- og gassutvinningsindustrien var mest utbredt i Bergen, hvor denne industrien sto for 11 % av alle tilfeller. Den vanligste eksponeringen var for irritanter/allergener (n = 1 585, 18 %), mens ergonomiske og psykososiale begrensninger sjelden ble registrert som eksponeringsformer.

Noen endringer i eksponering skjedde mellom 2010 og 2015. Selv om organiske løsemidler var den vanligste eksponeringsformen i 2010, var irritanter/allergener de vanligste fra 2012 til 2015 (Figur 1).

Figur 1 Trender i yrkeseksponering blant pasienter vurdert i bedriftshelsetjenesten i Norge i løpet av 2010-2015 (N = 8 775)

Løsemiddeleksponering var klart den vanligste formen i 2010 (314/1 389 tilfeller, 23 %), men kom på tredjeplass i 2015 (201/1 678 tilfeller, 12 %). Irritanter/allergener ble registrert i 201 tilfeller av 1 389 i 2010 (15 %) og i 346 tilfeller av 1 678 i 2015 (21 %). Registeret viste at 35 % av alle eksponeringer skjedde på pasientens nåværende arbeidsplass (dvs. pasientens arbeidsplass på konsultasjonstidspunktet).

De vanligste symptomatiske organene var lunger/luftveier (n=4957, 57 %), etterfulgt av nevrologiske lidelser (n=2074, n=24 %). Astma var den hyppigst registrerte diagnosen (n=1366, 16%). Kronisk toksisk encefalopati (n = 275, 3 %) ble registrert i avtagende grad over perioden (n = 67 i 2010 og n = 41 i 2015). Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser ble registrert i kun 1-2 % av tilfellene.

Vi har data om meldinger til Arbeidstilsynet vedrørende yrkessykdommer kun for år 2015. Undersøkende leger meldte om 24 % av tilfellene innenfor rammen av høringen, mens i 22 % av tilfellene var slik erklæring avgitt tidligere, for eksempel av henvisende. doktor. I de andre sakene var denne typen meldinger ikke aktuelt (46 %) eller var ikke registrert på skjemaet (8 %).

lyon

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *